Condicions Generals de Contractació

Condicions Generals de Contractació

Contracte de Subministrament d’Energia Elèctrica

1. OBJECTE

1.1. L’objecte d’aquest contracte és establir les condicions que regeixen el subministrament i comercialització d’energia elèctrica per COMERCIALIZADORA ELECTRICA PENINSULAR, S.L. (Des d’ara CEP), a les instal·lacions de les quals és titular del punt de subministrament el CLIENT i que s’indiquen en les condicions particulars.

1.2. El perfeccionament del present contracte està subjecte a l’acceptació de CEP prèvia verificació i conformitat per part de CEP de les dades i informació lliurats pel CLIENT en les condicions particulars del Contracte de Subministrament i altres documents contractuals. La prova de la conformitat per part de CEP es produirà no només amb la signatura dels documents contractuals sinó que a més requerirà el segell corporatiu de l’empresa al contracte i l’activació del punt de subministrament amb CEP durant un mínim de 30 dies.

2. ENTRADA EN VIGOR I DURACIÓ

2.1. Sense perjudici del que preveu la Clàusula 1 relativa al perfeccionament del Contracte, la data d’entrada en vigor d’aquest contracte serà:

2.2. Per a clients que renovin el contracte amb CEP, la data d’entrada en vigor del contracte serà efectiva en la data de la renovació.

2.3. Per a clients que fins a la data tenen un contracte de Subministrament d’energia elèctrica en mercat liberalitzat amb una companyia comercialitzadora diferent de CEP, la data d’entrada en vigor del contracte serà efectiva a partir de la concessió del contracte d’accés per part de la seva distribuïdora a CEP. No obstant això, en cas que la signatura d’aquest contracte impliqui qualsevol modificació tècnica a les instal·lacions del CLIENT exigible per la companyia distribuïdora, la data d’entrada en vigor serà efectiva un cop es compleixin els requisits exigits per la normativa vigent.

2.4. Per a clients que abans de la signatura d’aquest contracte no tinguessin en vigor un contracte de Subministrament d’energia elèctrica en mercat liberalitzat amb una companyia comercialitzadora, la data d’entrada en vigor del contracte serà efectiva una vegada que el CLIENT tingui el contracte d’accés i l’equip de mesura que compleixi els requisits establerts per la reglamentació vigent. No obstant això, en cas que la signatura d’aquest contracte impliqui modificacions tècniques a les instal·lacions del CLIENT, la data d’entrada en vigor serà efectiva un cop es compleixin els requisits exigits per la normativa vigent.

2.5. En el cas que l’accés a la xarxa de distribució no es concedís abans de 3 mesos des de la data d’activació prevista en les condicions particulars, el contracte quedarà condicionat a la revisió, per acord entre les parts, de les condicions econòmiques per al punt de subministrament objecte d’aquest. En cas contrari s’entendrà com no subscrit.

2.6. El contracte s’iniciarà a partir de la data d’entrada que correspongui en funció de la clàusula 2.3 anterior. I finalitzarà segons la data que es determina en el contracte o quan incorri alguna de les condicions definides en l’apartat 5 de les condicions generals del present contracte.

2.7. Arribat el terme convingut, el Contracte es prorrogarà tàcitament, per successius períodes d’un any, llevat que qualsevol de les parts ho comuniqui per escrit a l’altra amb 30 dies d’antelació.

3. AUTORITZACIONS

3.1. Amb la signatura d’aquest contracte el CLIENT contracta la tarifa de tercers a xarxes (ATR). Això suposa:

3.1.1. L’autorització a CEP perquè aquesta pugui actuar en nom de CLIENT, realitzant totes les gestions que siguin necessàries, davant de la resta d’Empreses Distribuïdores i comercialitzadores d’energia elèctrica en tot el relatiu a la modificació i cancel·lació dels contractes de Subministrament d’Energia Elèctrica que, fins al moment de la signatura d’aquest contracte, pogués tenir establert el CLIENT amb les mateixes.

3.1.2. Que el pagament dels corresponents drets d’escomeses, enganxi i qualssevol altres  conceptes que legalment fos necessari abonar a l’Empresa Distribuïdora anirà a càrrec CLIENT.

3.1.3. Que CEP podrà exigir al CLIENT en qualsevol moment, i fins i tot amb caràcter de bestreta, que aboni la quantitat exigida, si s’escau, per l’Empresa Distribuïdora en concepte de lliurament del dipòsit de garantia segons el que preveu l’art. 79.7 de Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre o norma que el substitueixi. CEP podrà abonar en nom i per compte del CLIENT la quantitat exigida per l’Empresa Distribuïdora per aquest concepte. CEP procedirà a facturar dit import a CLIENT, mitjançant el seu càrrec en la facturació pel subministrament d’energia. En qualsevol cas, el CLIENT mantindrà amb l’Empresa Distribuïdora tots els drets relatius al Contracte d’accés i, en cas de resolució del present Contracte, serà el titular del dipòsit de garantia.

4. MESURA D’ENERGIA ELÈCTRICA

4.1. El punt de mesura i facturació està fixat a les instal·lacions del CLIENT.

4.2. La lectura per a la facturació de l’energia subministrada al CLIENT serà la realitzada per la distribuïdora, ja sigui directament o a través d’entitats autoritzades a l’efecte, qui l’ha de posar a disposició de CEP, mitjançant el procediment que ambdues estableixin. El CLIENT permetrà el lliure accés a les seves instal·lacions físiques per a les tasques de lectura.

4.3. El CLIENT haurà de disposar de l’equip de mesura que en cada cas s’estableixi reglamentàriament (R.D. 385/2002 i R.D. 1433/2002 o qualsevol normativa que les substitueixi o modifiqui).

4.4. El CLIENT es compromet a mantenir les instal·lacions en les condicions tècniques i de seguretat adequades, així com a facilitar, quan fos requerit per CEP, la documentació que acrediti que aquestes instal·lacions es troben en adequades condicions tècniques i de seguretat. Qualsevol modificació tècnica necessària perquè la instal·lació de la seva propietat sigui conforme amb la normativa vigent, serà a compte del CLIENT.

5. SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA

5.1. Qualitat i disponibilitat del subministrament. L’Empresa Distribuïdora, amb qui es contracta l’accés, serà la responsable de la qualitat i disponibilitat del servei, i com a tal, de les incidències que es produeixin a la xarxa, en els termes que estableix el Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre i altra normativa aplicable, no sent per tant responsabilitat de CEP la qualitat del subministrament.
En conseqüència, qualsevol reclamació que pogués derivar-se per aquests conceptes haurà de dirigir contra l’Empresa Distribuïdora per incompliment de les condicions de qualitat de servei exigides pel Reial Decret 1955/2000, des del moment que aquelles siguin aplicables, i podrà sol·licitar el CLIENT a CEP, que quedarà lliure de acceptar-lo o rebutjar-lo, que gestioni i canalitzi en nom i per compte del CLIENT, les reclamacions administratives corresponents. En el supòsit que CEP accepti actuar en nom del CLIENT, aquesta actuació es limitarà a fer d’intermediari entre el CLIENT i l’Empresa Distribuïdora.

5.2. Potències contractades. En cas de contractar a les condicions particulars accés de tercers a xarxes (ATR) inclòs, CEP tramitarà, a sol·licitud del client, qualsevol modificació de la potència contractada davant l’empresa distribuïdora. Seran per compte del CLIENT, el pagament dels corresponents drets d’escomeses, enganxi, i qualssevol altres conceptes que calgués abonar així com les modificacions tècniques necessàries perquè la instal·lació de la seva propietat sigui conforme amb la normativa vigent. La modificació de la potència  contractada queda supeditada a la concessió per part de l’Empresa Distribuïdora. Sense  perjudici de l’anterior, CEP podrà sol·licitar alguna de les modificacions anteriors del  contracte d’ATR de forma autònoma per optimitzar els paràmetres de contractació. En aquest  cas, CEP assumirà el cost de l’esmentada modificació si n’hi ha i seguirà facturant al client les potències contractades anteriors a aquesta modificació. En cas de no contractar en les  condicions particulars accés de tercers a xarxes (ATR) inclòs, el CLIENT tramitarà davant l’Empresa Distribuïdora amb la que hagi signat el contracte d’accés, qualsevol modificació de la potència contractada respecte a la que tenia fins a aquest moment . Seran per compte del CLIENT, el pagament dels corresponents drets d’escomeses, enganxi, i qualssevol altres  conceptes que calgués abonar així com les modificacions tècniques necessàries perquè la  instal·lació de la seva propietat sigui conforme amb la normativa vigent.

5.3. Tarifes d’Accés. CEP tramitarà, a sol·licitud del client, qualsevol modificació de la tarifa d’accés contractada davant l’empresa distribuïdora. Seran per compte del CLIENT, el pagament dels corresponents conceptes que calgués abonar.
Sense perjudici de l’anterior, CEP podrà sol·licitar alguna de les modificacions anteriors del contracte d’ATR de forma autònoma per optimitzar els paràmetres de contractació. En aquest cas, CEP assumirà el cost de l’esmentada modificació si n’hi ha i en aquest cas CEP seguirà facturant al client la tarifa d’accés contractada prèvia a la modificació. Qualsevol tipus de modificació en la quantia, condicions d’aplicació, complementis i/o recàrrecs de les Tarifes d’Accés vigents al moment de la signatura d’aquest contracte, CEP traslladarà aquestes modificacions al CLIENT, amb les implicacions econòmiques i de qualsevol altra índole que poguessin originar-se amb això.

5.4. Suspensió de subministrament. El subministrament d’energia elèctrica, es pot suspendre per les següents causes:

5.4.1. Quan hagi transcorregut el termini per efectuar el pagament de la facturació, sense que el mateix s’hagi fet efectiu, havent de notificar al CLIENT de forma fefaent.
Alternativament a ordenar la suspensió del subministrament, CEP podrà, en cas d’incompliment del present contracte per part del CLIENT i si així ho estimés oportú tenint en compte les circumstàncies, sol·licitar l’alta del CLIENT amb la Comercialitzadora de Referència per al subministrament respecte del qual es produeix l’incompliment contractual.

5.4.2. Quan es resolgui el present contracte per concórrer alguna de les causes establertes en la Clàusula 9.
En ambdós casos, CEP comunicarà a l’Empresa Distribuïdora la resolució del contracte. El CLIENT haurà de fer-se càrrec de l’energia que hagi consumit. En el supòsit en què CEP exerceix el seu dret a suspendre el subministrament, no estarà obligada a refer fins que el CLIENT no hagi abonat tots els conceptes deguts, inclosos els interessos de demora i qualsevol despesa ocasionada per la suspensió i/o reposició del subministrament.
La suspensió de les obres no eximeix al CLIENT de l’obligació de pagar totes les factures pendents i qualsevol altre concepte degut derivat del Contracte.

5.4.3. En cas de força major, CEP podrà resoldre el Contracte transcorreguts 15 dies des de la suspensió del subministrament comunicant-ho prèviament al CLIENT.

6. PREU

6.1. El preu que el CLIENT pagará a CEP inclou el pagament de l’energia elèctrica, d’acord amb la tarifa recollida a les Condicions Particulars, els impostos aplicables al subministrament d’energia elèctrica, que seran sempre a càrrec del CLIENT i, si escau, el lloguer d’equips i els serveis de gestió amb l’Empresa Distribuïdora.

6.2. El preu no inclou els següents conceptes:

6.2.1. El cost dels excessos de Potència de la Tarifa d’Accés quan les potències registrades excedeixin de les potències contractades indicades en les Condicions Particulars.

6.2.2. El cost dels excessos per energia reactiva: les parts acorden que el complement per energia reactiva serà aquell indicat per l’empresa distribuïdora en les seves factures d’accés a la xarxa i calculats d’acord amb la normativa vigent.

6.2.3. El cost de l’ús de l’equip de mesura (si escau).

6.2.4. El cost de connexió de servei o drets d’alta, accés, enganxament o verificació (si escau).

6.2.5. L’Impost especial sobre electricitat corresponent, l’IVA, o qualsevol altre impost, tribut, taxa o recàrrec que qualsevol administració pública pugui establir sobre el subministrament objecte del Contracte. Per tant, CEP podrà repercutir aquests tributs, taxes o recàrrecs al CLIENT des del moment en que els mateixos siguin meritats i respecte a tot el període de durada del subministrament objecte d’aquest Contracte, fins i tot amb caràcter retroactiu una vegada finalitzat el mateix.

6.2.6. CD: el cost de Desviaments que oscil·larà mensualment entre 0 €/kWh i un màxim de 0,02 €/kWh per a tota l’energia consumida pel client.

6.3. Els preus seran ferms durant la vigència del Contracte, llevat que es produeixin canvis reguladors o es produeixi alguna modificació o creació de qualsevol tribut que es reporti com a conseqüència del subministrament, que seran immediatament i directament repercutits en el sentit que sigui procedent.

6.4. Si per canvis en la normativa aplicable, es determinessin nous conceptes retribuïts, aquests es repercutiran al CLIENT.

7. FACTURACIÓ

7.1. Tots els serveis objecte d’aquest contracte es facturaran mensualment de forma conjunta o amb la periodicitat de facturació determinada per l’Empresa Distribuïdora. Per als serveis facturats mensualment, CEP remetrà al CLIENT la factura corresponent als subministraments elèctrics duts a terme durant el mes precedent així com els altres imports per qualssevol altres conceptes deguts pel CLIENT corresponents a aquest mes.

7.2. L’energia subjecta a facturació sota el present contracte comprèn el total de l’energia subministrada, que serà la registrada en els equips de mesura, més les pèrdues. En aquells casos en què per avaria o qualsevol altre motiu no es pogués disposar de tota la informació necessària per liquidar adequadament el contracte, s’utilitzaran els millors valors alternatius disponibles, tot això amb subjecció al que disposa l’article 13 de l’R.D. 385/2002. CEP es reserva el dret a emetre una factura complementària un cop coneguts els consums reals.
Així mateix, quan un funcionament incorrecte dels equips o per qualsevol motiu aliè a CEP hagi provocat una facturació errònia, CEP es reserva el dret a emetre la consegüent factura per tal de corregir la mateixa. S’utilitzaran en tot el possible les normes i procediments que l’Operador de Mercat disposi per a aquest tipus de situacions.

7.3. La demora en el pagament, total o parcial, per part del CLIENT, meritarà, sense necessitat de requeriment previ, un interès de demora anual, igual a l’interès legal incrementat en 2 punts percentuals. En el cas que els pagaments estiguin domiciliats, aquests interessos es meritaran a partir del 7è dia natural comptador des de la data de la factura.

7.4. En cas de devolució de la domiciliació del pagament de la factura, CEP traslladarà al CLIENT tant les despeses bancaries generades per la devolució, com els costos administratius i de tot tipus generats per la posterior reclamació al CLIENT del deute impagat, els quals seran proporcionals a la quantia impagada.

7.5. Els pagaments efectuats pel CLIENT s’han d’imputar en primer lloc als interessos i altres conceptes deguts, tot això amb caràcter previ a l’inici.

8. GARANTIA

8.1. CEP podrà sol·licitar al CLIENT que aquest li lliuri, bé en el moment de la signatura d’aquest Contracte o posteriorment durant la vigència de la mateixa quan sigui requerit per CEP, una fiança o garantia bancària, executable a primer requeriment o una altra garantia alternativa prèvia acceptació de CEP.

8.2. CEP podrà executar les garanties de manera íntegra o parcial, en funció dels imports pendents de pagament per part del CLIENT. En cas d’execució, el CLIENT es compromet a restituir els imports de les garanties per evitar que les mateixes puguin resultar disminuïdes causa de la seva execució.

8.3. El CLIENT tindrà 30 dies naturals des de la notificació fefaent per part de CEP a dipositar les garanties requerides.

9. RESOLUCIÓ

9.1. El contracte podrà quedar resolt en els següents casos:

9.1.1. Per mutu acord en qualsevol moment.

9.1.2. A instància d’una de les parts, prèvia comunicació per escrit, per alguna de les següents causes:

9.1.2.1. En els casos que preveu la normativa vigent.

9.1.2.2. En cas d’incompliment d’alguna de les obligacions derivades del present Contracte, especialment, i amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, per l’impagament o retard reiteratiu del pagament de les factures per part del CLIENT, per l’ús de l’energia subministrada al CLIENT per a usos o finalitats diferents de les establertes en el present contracte o la negativa per part del CLIENT a lliurar la garantia bancària a requeriment de CEP.

9.1.2.3.Quan el CLIENT realitzi cessió a tercers del subministrament elèctric establert en el present contracte.

9.1.2.4. En cas de frau o manipulació indeguda dels equips de mesura o d’irregularitats en els mesuraments per part del CLIENT. Si en aquests supòsits el CLIENT va consumir energia que no es va facturar, o es va facturar inadequadament, CEP tindrà dret a emetre una factura rectificativa en què es recuperi la quantitat corresponent. No sent possible el seu càlcul, s’utilitzaran els millors valors alternatius disponibles.

9.1.2.5. En el cas d’incompliment del CLIENT de les obligacions contretes en la Clàusula 3.

9.1.2.6. En cas d’interrupció del subministrament per impagament de deutes contrets amb l’Empresa Distribuïdora.

9.1.2.7. En cas d’insolvència generalitzada d’alguna de les parts.

9.1.2.8. En cas d’incompliment de les obligacions de notificació de processos concursals.

9.1.2.9. Quan no s’aportin les garanties requerides per la comercialitzadora determinades en la clàusula 8.3.

9.2. La resolució del Contracte es produirà de forma automàtica des del moment de la recepció per una de les parts de la comunicació de l’altra part, on consti el desig de donar-lo per extingit i la causa de l’extinció en els casos previstos a la clàusula 9.1 .2. A partir d’aquest moment, CEP podrà comunicar al Distribuïdor la resolució contractual produïda. La resolució del Contracte donarà lloc a l’exigibilitat de totes les quantitats degudes pel CLIENT. Així mateix, el CLIENT haurà d’abonar els interessos de demora pactats i el pagament de la compensació prevista en la clàusula 9.3, si escau.

9.3. Addicionalment, en cas de resolució anticipada del Contracte per raons atribuïbles a una de les parts, d’acord amb el que estableix la clàusula 9.1 o en qualsevol altra circumstància, la indemnització a la qual té dret l’altra part, per qualsevol concepte (inclòs, despeses i danys i perjudicis de qualsevol tipus), s’estableix en la quantitat resultant de multiplicar el volum d’electricitat pendent de consumir (avaluat a partir del consum anual establert en les condicions particulars) per:
Per a clients d’alta tensió, 20 €/Mwh.
Per a clients de baixa tensió una el 5% del preu contractat pel client.

9.4. En cas de resolució del present Contracte, CEP podrà procedir a executar la garantia bancària prevista a la Clàusula 8 anterior per rescabalar-se de qualsevol quantitat que li sigui deguda pel CLIENT derivada d’aquest Contracte.

10. DEUTES ANTERIORS

10.1. El CLIENT manifesta que es troba al corrent de pagament pels anteriors  subministraments d’electricitat a les instal·lacions objecte d’aquest contracte.

10.2. En cas d’existir imports impugnats, el CLIENT s’obliga a satisfer les quantitats al pagament estigui obligat per resolució administrativa o judicial ferma. El canvi de modalitat de contractació no extingeix les obligacions de pagament contretes amb l’anterior empresa subministradora, mantenint-se la possibilitat de suspensió del subministrament per part de l’Empresa Distribuïdora, bé a instàncies d’aquesta o a petició de la comercialitzadora.

10.3. En el cas que l’empresa distribuïdora amb qui es tingui signat el contracte d’accés procedeixi a suspendre el subministrament per aquesta causa, durant la vigència d’aquest contracte, seran a càrrec del CLIENT totes les despeses derivades de la suspensió i eventual reposició del subministrament, incloses les penalitzacions que repercuteixi l’Empresa distribuïdora, així com el cost de la baixa anticipada del contracte d’accés i el pagament de l’import de les factures de peatge que la distribuïdora presenti a CEP durant el període de suspensió. A més la interrupció del subministrament per impagament de deutes contrets amb la distribuïdora podrà donar lloc a la resolució del present contracte a instància de CEP sense dret per part del CLIENT a la indemnització prevista en la Clàusula 9.3. de la mateixa.

11. FORÇA MAJOR

Cap de les parts serà responsable de l’incompliment de les obligacions del Contracte quan el compliment de les mateixes es retardi o es fes impossible com a conseqüència de Cas Fortuït o força major. Cada part ha de fer els seus millors esforços per a pal·liar, en tot el possible, els seus efectes negatius o perjudicials.

12. PROTECCIÓ DE DADES

12.1. De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa el CLIENT que les dades personals facilitades de manera voluntària pel mateix en la contractació del servei seran incorporats a un fitxer automatitzat, del qual és responsable CEP, amb el propòsit d’adequar les ofertes i serveis als interessos del CLIENT, així com donar trasllat a l’empresa Distribuïdora del CLIENT de les dades necessàries per a la formalització del contracte d’accés. Aquestes dades podran ser cedits o comunicats a l’Empresa Distribuïdora i a qualsevol Administració o Autoritat quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

12.2. CEP manifesta que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal inclosos en els fitxers. La finalitat d’aquest fitxer és poder prestar el servei de subministrament contractat i el manteniment d’aquest. Aquestes dades seran utilitzats també per CEP per a gestionar els serveis oferts, fer tasques administratives o remetre-li informació comercial de productes i serveis de CEP.

12.3. El CLIENT autoritza expressament a CEP a cedir les seves dades a empreses del Grup CEP i de les seves societats participades, amb la finalitat que puguin ser tractats per a la prestació d’altres subministraments i serveis del seu potencial interès.

12.4. El CLIENT es compromet a mantenir actualitzats les seves dades personals i comunicar per escrit a CEP qualsevol canvi d’aquests.

12.5. Tot l’exposat s’entén sense perjudici del dret d’accés, rectificació oposició i cancel·lació que podrà ser exercit pel CLIENT mitjançant comunicació escrita dirigida a CEP en el seu domicili social.

13. CONFIDENCIALITAT

Tots els termes objecte d’aquest Contracte han de ser mantinguts per totes dues parts en absoluta confidencialitat, comprometent-se les parts a no divulgar el seu contingut a tercers sense l’exprés acord de l’altra part.

14. CESSIÓ

El CLIENT podrà cedir els drets i obligacions derivats del contracte actual a qualsevol de les empreses del seu grup (entenent com a tal la definició de l’article 42 del codi de Comerç), assumint el cessionari tots els drets i obligacions del cedent i subrogant-se a tals efectes en aquests, prèvia comunicació fefaent a CEP. No obstant l’anterior, CEP es reserva el dret a rebutjar la citada cessió en el cas que el cessionari no compti amb la mateixa solvència financera i tècnica que el cedent i no tingui capacitat legal i/o aptitud real per a assumir els drets i obligacions del Contracte. CEP podrà cedir els drets derivats del contracte actual bastant per a això la comunicació fefaent remesa al CLIENT.

15. MODIFICACIÓ DE CONTRACTE

15.1. CEP es reserva el dret a modificar els termes del contracte actual en qualsevol moment.

15.2. Tret que s’especifiqui el contrari en el contracte actual, aquesta modificació haurà de ser comunicada al CLIENT, amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la seva entrada en vigor. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi rebut escrit del CLIENT manifestant la seva voluntat de resoldre el Contracte, es considerarà que ha acceptat les modificacions.

16. CANVIS REGULATORIS

El contingut de les anteriors clàusules queda subjecte a les modificacions legals que es produeixin durant la vigència d’aquest, especialment les derivades de la regulació del mercat majorista de l’electricitat, en particular, qualsevol canvi en la normativa aplicable que tingui com a conseqüència una modificació dels preus establerts en les Condicions Particulars o una modificació que afecti el cost del servei de Subministrament de CEP al CLIENT. Les Parts acorden expressament que CEP podrà repercutir tant a l’alça com a la baixa les variacions dels components del preu de l’electricitat i els costos regulats que afectessin els preus pactats amb el CLIENT en el contracte actual.

17. RESPONSABILITAT

17.1. Responsabilitat per reclamacions a tercers: Cadascuna de les parts respondrà de les possibles reclamacions de responsabilitat civil i, en el seu cas, penal, per danys i/o perjudicis personals i materials que li siguin imputables. Totes dues parts hauran de prendre les mesures de precaució necessàries i complir les Reglamentacions de Seguretat i Higiene en el Treball, així com les específiques del sector elèctric, amb respecte tant al seu propi personal com a l’utillatge i equips emprats. Totes dues parts subscriuran i mantindran en vigor les pòlisses de segurs necessàries per a garantir la responsabilitat civil que pogués ser-los exigida.

17.2. El CLIENT renuncia a exigir responsabilitat a CEP per danys col·laterals, indirectes i pèrdua de beneficis, sempre que els mateixos no es derivin d’un incompliment dolós.

17.3. CEP no serà responsable dels danys o pèrdues que es produeixin al CLIENT la utilització per part d’aquest de consums que no siguin conformes amb els termes d’aquest Contracte o de la legislació aplicable, tret que això sigui degut a causes imputables directament a CEP.

18. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions que hagin d’efectuar-se en virtut del contracte actual es realitzaran per qualsevol mitjà que acrediti la seva recepció, bé a l’adreça del domicili social de CEP o adreça del titular del Contracte, que a aquest efecte les parts contractants hagin assenyalat en les Condicions Particulars al contracte actual. Aquestes notificacions es tindran per realitzades en la data de la seva recepció pel destinatari. S’entendrà que la comunicació ha estat lliurada si el destinatari rebutja la recepció d’aquesta. El canvi de qualsevol dels domicilis de les Parts no es tindrà per produït, ni produirà cap efecte, en relació amb el contracte actual, fins que hagi estat fefaentment notificat el nou domicili a l’altra part.
Totes les comunicacions hauran d’anar segellades per l’empresa i signades indicant la identitat del signant.

19. SUBCONTRACTACIÓ

El CLIENT autoritza a CEP a subcontractar, d’acord amb la llei, la realització de qualsevol de les activitats previstes en el contracte actual, amb l’excepció del subministrament d’energia elèctrica.

20. ACORD ÚNIC

El contracte actual, i els Annexos, constitueixen l’únic document vàlid entre les Parts, quedant anul·lat i sense valor qualsevol acord, compromís, document o comunicació oral o escrita anterior a la signatura del contracte actual.

21. INVALIDESA

21.1. Quan per disposició judicial o de qualsevol altra naturalesa, alguna de les Clàusules del contracte actual resultés invàlida o ineficaç, tal ineficàcia o invalidesa no afectarà la validesa i efectivitat de les restants Clàusules d’aquest.

21.2. Les Parts acorden substituir qualsevol Clàusula que esdevingués invàlida o ineficaç per una altra vàlida d’efecte el més similar possible.

21.3. En cas de contractar en les Condicions Particulars accés de tercers a xarxes (ATR) inclòs, per a aquells punts de subministrament en els quals la concessió de l’accés per part de l’Empresa Distribuïdora es demori més de dos mesos des de la data de signatura del contracte actual aquest no serà vàlid, i en aquest cas serà necessària la signatura d’un nou contracte. En cas de no contractar en les Condicions Particulars accés de tercers a xarxes (ATR) inclòs, per a aquells punts de subministrament en els quals la confirmació de canvi de comercialitzador per part de l’Empresa Distribuïdora es demori més de dos mesos des de la data de signatura del contracte actual aquest no serà vàlid, i en aquest cas serà necessària la signatura d’un nou contracte.

21.4. La validesa d’aquest Contracte es condiciona al manteniment i vigència de les dades que han servit per a la seva elaboració.

22. JURISDICCIÓ

Per a qualsevol dubte, qüestió o diferència que pogués suscitar-se amb motiu de la interpretació o compliment del contracte actual, totes dues parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona, excepte acord diferent entre les parts.

23. DRET DE DESISTIMENT

El Client té dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació a partir del dia de la signatura del contracte, enviant la informació que a baix es descriu, a la nostra adreça física, Avinguda de Barcelona, 229, 08222 de Terrassa, Barcelona o a l’email, clientes@cepenergia.es. Per a complir amb el termini de desistiment n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada a CEP abans que venci el termini corresponent amb el següent formulari o un d’igual contingut. “Exclusivament per a Clients considerats consumidors i usuaris, als efectes previstos en la llei general per a la defensa del consumidors i usuaris i normativa complementària i per a l’únic supòsit que desitgi desistir del contracte, de conformitat amb el que es preveu en el reial decret legislatiu 1/2007 que aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris”.